Bidrag & stöd för din solcellsanläggning


Precis som vi, så tycker sveriges regering att solceller är en lysande investering och vill därför uppmuntra detta. Nedan följer de bidrag och stöd som man är berättigad till, givetvis så hjälper vi er att ansöka om dessa!


Investeringsstöd till solcellsanläggningar

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.


Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.


För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.


Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 200 miljoner kronor 2017 och ytterligare 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Detta innebär att stödet totalt kommer att ligga på 915 mkr per år 2018-2020.


Rot till solcellsanläggningar

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent.


Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Detta gäller även för vind och vatten. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.


Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.


För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.


Att sälja överskottsel

Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den spotpris plus 20-70 öre per kWh. Läs mer om mikroproduktion av förnybar el och moms på Skatteverkets webbplats.


Ansök om elcertifikat för förnybar elproduktion

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, bland annat sol, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare.


Du som producerar egen förnybar el i liten skala, genom till exempel solceller på ditt bostadshus, kallas för mikroproducent.


Elcertifikatsystemet är ett frivilligt ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Om du vill ta del av elcertifikatsystemet för att kunna få en extra intäkt till din elproduktion behöver du skicka in en ansökan till Energimyndigheten. På så sätt kan du få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.Kontakta oss


Skiffervägen 10

58563 LINGHEM

Email: info@traochmiljo.se

Telefon: 010-207 44 04

Senaste nytt


Verktygspaket från Bahco, läs mer

April 4, 2019


Laserskärare från Indukta, läs mer

Mars 19, 2019

Copyright @ All Rights Reserved